RD 20220419 113604 Arnhem KJG

Projecten

Regio Deal 'Gezonde groene groei'

De Groene Metropoolregio (GMR), The Economic Board (TEB) en de provincie Gelderland werken samen aan een nieuwe Regio Deal.  Ze willen zorgen voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van kwaliteit van leven, wonen en werken en leefomgeving van inwoners en ondernemers (zgn. brede welvaart).

Grote en lastige opgaven

In Regio Deals werken regionale partijen en Rijk samen om grote en lastige opgaven aan te pakken, die alleen via samenwerking tussen verschillende partijen kunnen worden opgelost. Denk bij die partijen aan regionale overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Een regio kan voor een periode van vier jaar een Rijksbijdrage van 5 tot 40 miljoen euro ontvangen, mits tenminste een gelijk bedrag door de regio zelf wordt opgebracht als cofinanciering.

Roll-up banner GMR, TEB en provincieStuurgroep

Er is een stuurgroep gevormd om het proces in goede banen te leiden. Deze stuurgroep heeft dezelfde samenstelling als het gebiedsoverleg voor de regionale investeringsagenda. Dit zijn Hubert Bruls en Lucien van Riswijk namens de GMR, Daniël Wigboldus en Ilko Bosman namens TEB en gedeputeerde Peter Kerris namens de provincie.

Innovatiekracht

De afgelopen maanden hebben de GMR, TEB en de provincie via bijeenkomsten en contacten met meer dan 180 vertegenwoordigers van gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio gesproken om initiatieven (thema’s en projecten) op te halen die passen binnen de opgaven van deze Regio Deal. Daarbij is vooral gekeken naar mogelijkheden om de regionale innovatiekracht te koppelen aan maatschappelijke opgaven. Ook is dit voorstel in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Gezonde groene groei

Als resultaat hiervan is het voorstel voor de Regio Deal ‘Gezonde groene groei’ opgesteld. Dit bestaat uit vijf programmalijnen, gericht op gezond leven, toekomstbestendig wonen, sterke bedrijvigheid, werkende arbeidsmarkt en grenzeloos samenwerken. Per programmalijn worden 'soorten' en 'typen' projecten aangeduid. De doorvertaling naar specifieke projecten gebeurt als het Rijk besluit om met onze regio een Regio Deal af te sluiten.

Besluitvorming

Het voorstel voor de Regio Deal is op 14 november 2022 officieel ingediend. Besluitvorming door het Rijk hierover wordt uiterlijk medio februari 2023 verwacht.

Meer informatie

Berry Roelofs
Vragen of meer informatie? Berry Roelofs |
berry.roelofs@bciglobal.com |