Knooppunt Velperbroek van boven

Startpagina voor raadsleden, commissieleden en collegeleden

Deze pagina is speciaal voor nieuwe gemeenteraadsleden, commissieleden en bestuurders in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Wij heten u van harte welkom, feliciteren u met uw beëdiging en wij wensen u veel succes en plezier in uw functie.

U vindt op deze pagina basisinformatie over onze regio, samenwerking en de meest actuele items die spelen.

Op 7 april 2022 vond de eerste raadsontmoeting binnen de Groene Metropoolregio plaats. U kunt deze raadsontmoeting terugkijken en de presentaties inzien.
Tot de basisinformatie behoort de inhoudelijke regionale agenda. Halverwege april publiceerden wij de concept-regionale agenda 2023-2025, inclusief concept-begroting. De regionale agenda maakt helder wat we over vijf jaar willen bereiken en maakt dit concreet voor 2023-2025. Tijdens bijeenkomsten in uw eigen gemeenteraad en college wordt hier de komende tijd dieper op ingegaan. De regionale agenda 2023-2025 wordt in juli door het algemeen bestuur vastgesteld.

Op 2 juni 2022 vindt een regionale consulterende bijeenkomst plaats. Lees er meer over in de uitnodiging en kijk in de agenda voor de bijbehorende stukken.

Om u zo goed mogelijk wegwijs te maken, vindt u hier informatie over:

Onze regio en samenwerking
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een openbaar samenwerkingsverband in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. De organisatie is, als opvolger van de Regio Arnhem-Nijmegen, op 1 januari 2021 van start gegaan. 

Tot de Groene Metropoolregio behoren achttien gemeenten.

Deze achttien gemeenten werken samen aan de koers van onze regio. We staan voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat we een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei.

Onze ambities

Onze gezamenlijke ambities zijn:

 • we positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland
 • we profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050
 • we werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans

Om dit te bereiken gaan de gemeenten samen aan de slag met vijf opgaven, waar we hieronder dieper op in gaan. Aan de opgaven wordt vorm en inhoud aan gegeven door de regionale agenda.

Onze vijf opgaven

Voor achttien regiogemeenten werken we aan vijf opgaven. Iedere gemeente beslist zelf over deelname aan de opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Verbonden regio (mobiliteit en bereikbaarheid)
Over vijf jaar kan iedereen snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, betrouwbaar spoor, hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Productieve regio (economie en arbeidsmarkt)
Over vijf jaar is het MKB de coronacrisis te boven. Het innovatief vermogen en de positie van bedrijven is versterkt en de productiviteit van bedrijven is toegenomen. De werkgelegenheid is gestegen. Er is een arbeidsmarkt die is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en met externe gelden investeren we in onze economie.

Circulaire regio (circulariteit, duurzaamheid, klimaat en energie)
Over vijf jaar is onze positie als circulaire topregio versterkt
en zijn we internationaal zichtbaar. We hebben de benodigdheden ontwikkeld om zuiniger en slimmer om te gaan met energie, grondstoffen en producten.

Ontspannen regio (leefbaarheid, natuur & landschap, cultuur en erfgoed)
Over vijf jaar hebben we een goede balans tussen groei en kwaliteit van leven door onze inzet op duurzaam toerisme, goede voorzieningen in centra voor inwoners en bezoekers, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en erfgoed.

Groene groeiregio (woningbouw en leefomgeving)
Over vijf jaar regisseren wij, samen met de gemeenten, de groei in onze regio. Op zo’n manier dat we de balans tussen stedelijke ontwikkeling, natuur en landschap, economische groei, goede bereikbaarheid en de ontspannen leefkwaliteit behouden en verbeteren.

Lobby voor de 5 opgaven (public affairs)
Versterken van positionering, profilering en lobby van de regio:

 • Den Haag
  Vergroten zichtbaarheid en verhogen actieve Rijkssteun.
  Lobbydoelen:
  1. Betaalbaar wonen in een groene omgeving (Verstedelijkingsakkoord).
  2. Meer woningen vraagt meer landschap.
  3. Op grote schaal circulair bouwen.
  4. 100.000 nieuwe inwoners vraagt om slimmere mobiliteit (spoorcorridor en hubs)
  5. Energy: decentrale energiesystemen en innovatievermogen (Connectr)
  6. Health & Hightech: campus- en clusterfaciliteiten voor innovatievermogen gezondheid en artificial intelligence
 • Brussel
  Samenwerking en funding op Europese thema’s: Energy, Mobility, Circular en Health & Hightech.
 • Duitsland
  (Euregionale) projecten en partnerschappen, zoals internationaal spoor/euregionaalmobiliteitsplan, ontwikkeling van samenwerking op energie, circulariteit en een grensoverschrijdend groen-blauw raamwerk.

Bijeenkomsten

Ontmoeting is een belangrijk thema bij de regionale samenwerking. Sterker nog, het is een basisprincipe. In de Agenda staan de geplande bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

De bestuurlijke en ambtelijke organisatie en overlegstructuur ziet er als volgt uit:

Er zijn minimaal twee raadsontmoetingen per jaar. Tijdens deze ontmoetingen krijgen deelnemers onder andere informatie over de stand van zaken van de opgaven en ontwikkelingen. Soms wordt de mening van raadsleden gepeild. Er kunnen ook uitspraken (‘resoluties’) worden aangenomen, waarin wordt opgeroepen om een bepaalde aanpassing in een voorstel op te nemen voor het naar de gemeenteraden gaat. Deze uitspraken zijn niet bindend, maar worden door het regiobestuur wel als zwaarwegend advies in de afwegingen meegenomen. Ze kunnen ook meewegen in de besluitvorming van de individuele raden verder in het proces.

Jaarlijks is er hét regiocongres voor iedereen die betrokken is bij de Groene Metropoolregio. We kijken dan vooruit naar de opgaven en uitdagingen en kijken terug op de behaalde resultaten.
Dit jaar is het regiocongres op 10 juni van 13.00 tot 17.30 uur. Het thema is Groei in balans.

De Regio Overleg(t)-dagen zijn belangrijke vergader- en netwerkmomenten voor collegeleden en gemeentesecretarissen. Een van de achttien gemeenten is die dag gastheer. Op basis van hun portefeuille krijgen bestuurders een uitnodiging voor specifieke bijeenkomsten op die dag. Alle bestuurders zijn welkom om aan te sluiten bij alle thema’s van die dag. En de gemeentesecretarissen zijn van harte welkom tijdens de Regio Overleg(t).
De bestuurders kunnen rondom deze overleggen en tijdens de lunch bijpraten, zaken uitwisselen en afstemmen met hun collega-bestuurders. Ook is er ruimte waar zij kunnen werken tussen de bijeenkomsten door.

Regio Ontmoet is een ontmoetingsmoment voor collegeleden, inclusief gemeentesecretarissen. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht voor netwerken en kennisdelen, naast het bijpraten over de opgaven en de voorbereiding van de regionale agenda.

Het is een jarenlange traditie binnen de regio Arnhem-Nijmegen dat bestuurders - collegeleden en gemeentesecretarissen - en externe relaties  op reis gaan. De regio organiseert deze driedaagse RegioReis. Het reisdoel in juli 2022 is Den Haag/Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Het algemeen en dagelijks bestuur, de netwerkdirectie, regioagendacommissie en regiocoördinatorenoverleg komen via een vast ritme bij elkaar.
Het algemeen bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn op locatie in een regiogemeente. De vergaderingen zijn openbaar en te volgen of terug te kijken via een livestream.

Iedere opgave heeft weer, via de bestuurlijke en ambtelijke opgaveteams, een eigen opgave-overlegstructuur.

Het regiobureau is bij een groot aantal colleges van B&W van de gemeenten op bezoek geweest en schuift graag aan. Na de collegevergadering worden in een informele setting regionale zaken besproken. We horen dan van gemeenten wat er speelt en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en tegelijkertijd kunnen we bijpraten over bepaalde dossiers. Zo houden we goede aansluiting op gemeenten en vice versa.

Regioagendacommissie

De regioagendacommissie is een adviescommissie voor het algemeen bestuur. De regioagendacommissie bestaat uit raadsleden uit de achttien gemeenten. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. De vergaderstukken van de regioagendagcommissie staan in de Agenda.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de regioagendacommissie? Neem dan contact op met uw eigen griffier.

Regiobureau

Uitgangspunt van de versterkte samenwerking is de regionale agenda en een regiobureau dat deze samenwerking ondersteunt. Dit vraagt om een bureau dat altijd werkt vanuit de bedoeling: de visie en opgaven. Het regiobureau is een netwerkorganisatie bij uitstek. Gekozen is voor een compact regiobureau.
Het regiobureau werkt vanuit een eigen kantoor aan de Nijverheidsweg 2a in Elst.

Verantwoording

De Groene Metropoolregio legt in haar jaarstukken verantwoording af over het regiobureau en de realisatie van de vijf opgaven. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken 2021 worden in juli door het algemeen bestuur vastgesteld.

Bevlogen mensen

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken bevlogen mensen van achttien gemeenten samen. Zij zetten zich dagelijks in om van de vijf opgaven een succes te maken. Wie onze mensen zijn, ziet u hier. 

Webinars actuele items

Hier kunt u een aantal webinars van actuele items terugkijken.
Webinar groen-blauw raamwerk en conceptueel/circulair bouwen - opname Regio Overleg(t):

Webinar Verstedelijkingsstrategie, opname Regio overleg(t):

Webinar Gebiedsuitwerkingen, opname Regio overleg(t):


Bestuursakkoord

De achttien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de potentie van de regio ten volle benutten. De partijen hebben begin 2022 een Bestuursakkoord en de Investeringsagenda die daarbij hoort, ondertekend. Daarmee zetten zij zich langdurig in om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy. En dat in balans met de groene kwaliteiten van de regio Arnhem-Nijmegen.


Op de hoogte blijven

Social media
Het meest actuele nieuws? Uiteraard staat het laatste nieuws op onze website. Maar we zijn ook actief op social media. Volg ons op LinkedIn en Twitter.

Nieuwsbrieven
Zeker tien keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief van de Groene Metropoolregio. In deze nieuwsbrief staan berichten over actuele zaken vanuit de opgaven en de regionale samenwerking tussen de achttien gemeenten. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en eerder verschenen nieuwsbrieven teruglezen.

Belangrijke documenten