Projecten

Groen-blauw raamwerk

We hebben een volgende stap gezet in het versterken van groen en blauw in de regio

Binnen de Groene Metropoolregio vinden we het belangrijk dat we groeien in balans. Niet alleen groei van huizen, wegen en bedrijven, maar ook van natuur, landschap en mogelijkheden om van cultuur en natuur te genieten. 

Om dat te kunnen doen, is het belangrijk om te weten welke kansen er zijn om natuur, landschap en cultuurhistorie in onze regio te versterken. In het Rapport ‘Vervlochten Regio’ en het groen-blauw raamwerk en in het regioarrangement hebben we een goede basis gelegd. Ook hebben we in beeld gebracht welke initiatieven en projecten er allemaal zijn op het gebied van het groen en blauw in de regio. 

Rapporten van TAUW en Wing

Nu hebben wij met de provincie Gelderland, met hulp van de bureaus TAUW en Wing, een volgende stap gezet. Zij hebben doorgerekend wat de effecten zijn van groenblauwe projecten en ideeën op doelen die Rijk, provincie, waterschappen en Groene Metropoolregio hebben op het gebied van natuur, water en klimaat. Ook hebben ze gekeken hoe ver die initiatieven al zijn. Zijn maatschappelijke organisaties al betrokken om het initiatief verder te brengen? Is er al geld beschikbaar? Zijn er andere doelen dan doelen op het gebied van natuur, water en klimaat waaraan de initiatieven bijdragen, zoals bijvoorbeeld recreatie, verstedelijking en energietransitie?  

De uitkomsten van de rapporten

Uit het rapport van TAUW blijkt dat ideeën en initiatieven in de Groene Metropoolregio op het gebied van groen en blauw, veel bijdragen aan doelen op het gebied van natuur, klimaat, water, stikstof en landbouw(transititie). Daarnaast dragen ze ook bij aan andere doelen. Bijvoorbeeld dat er genoeg plekken zijn om te wandelen of te fietsen in de natuur en in het landschap. Een goed voorbeeld van een ontwikkeling die veel bij zou kunnen dragen aan doelen op het gebied van natuur en landbouw(transitie) is de Blauwe Motor bij de stuwwal bij Nijmegen. Sommige van de ontwikkelingen die TAUW en Wing hebben onderzocht zijn al heel ver. Er zijn al veel (landbouw)organisaties bij betrokken die ermee aan de slag willen en soms is er ook al budget voor. Denk bijvoorbeeld aan het gebiedsproces voor het Renkums en Heelsums beekdal en de gebiedsvisie Kop van Malden. Voor andere initiatieven is dat nog niet zo. Wing heeft hier onderzoek naar gedaan en de resultaten daarvan staan in hun rapport.  

Wat gaan we met deze rapporten doen?

Met de informatie uit deze rapporten, gaan we een uitvoeringsagenda maken. Dat kunnen en willen we niet alleen. Bij het maken van het rapport Vervlochten regio en bij het opstellen van de rapporten van TAUW en Wing, hebben we al een heleboel organisaties betrokken. Maar tot nu toe nog vooral om informatie op te halen. Nu is het moment gekomen om samen te kijken wat nodig is om ontwikkelingen en initiatieven uit te voeren. Dat zetten we in de uitvoeringsagenda.

Wat we tot nu toe gedaan hebben gebruiken we ook om een bijdrage te leveren in het programma Vitaal landelijk Gebied Gelderland. Meer daarover lees je op de site van de provincie over het VLGG. 

Wil je een rapport of de rapporten lezen? Stuur dan een mailtje naar jennifer.lusing@groenemetropoolregio.nl, met daarin een welk(e) rapport(en) je wilt ontvangen.


Gerelateerde opgaven