Actueel

Regio presenteert zich in Den Haag tijdens de regioreis

  • Actueel
  • Regio presenteert zich in Den Haag tijdens de regioreis
Datum: 12 juli 2022

Op 7 en 8 juli 2022 bracht een delegatie van meer dan 70 bestuurders uit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een bezoek aan Den Haag en Rotterdam. Dit jaar werd deze traditionele regioreis iets anders ingestoken: de reis werd aangegrepen om de regionale ambities en bestuurders te presenteren aan ministeries, bewindspersonen en Kamerleden.

Het gezelschap, bestaande uit gemeentelijke en provinciale bestuurders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en partners, volgde een gevarieerd programma waarbij de inrichting van openbare ruimte en transities centrale thema’s waren.

Kennis, inzichten en netwerken

De regioreis is de ultieme combinatie van het opdoen van kennis en inzichten op andere plekken én het verstevigen en verdiepen van het regionale netwerk. Zeker voor de nieuwgevormde colleges was dit een uitgelezen gelegenheid. Het reisdoel dit jaar was de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, aansluitend bij de hernieuwde oriëntatie van onze regio op het Rijk. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag kent ook veel inhoudelijke parallellen met de ambities en samenwerking binnen onze regio op het gebied van groene groei, innovaties energietransitie.

Het werkbezoek startte met een bezoek aan de wijk Binckhorst in Den Haag, waar integrale gebiedsontwikkeling plaats moet vinden. De Groene Metropoolregio staat voor een grote uitdaging om 60.000 woningen toe te voegen met meer landschap, betere bereikbaarheid en versterking van de economische clusters.

Inspirerende locaties bezocht

Op de vrijdag werden verschillende inspirerende locaties in Delft en Rotterdam bezocht. Zo zagen we een stukje landschapsontwikkeling in Delft met een toelichting en wandeling van landschapsarchitect Ben Kuipers en bezochten we in verschillende groepen de RDM Innovation Docks, klimaatadaptatieve maatregelen in het Museumpark, het Nieuwe Instituut en de het Merwe-Vierhaven gebied.

In gesprek met partners

De delegatie is niet alleen afgereisd om inspiratie op te doen, maar ook om in gesprek te komen over belangrijke uitdagingen van de regio. Zo keken veel deelnemers uit naar het bezoek aan het Havenbedrijf Rotterdam. Op basis van een presentatie door het havenbedrijf gingen deelnemende bestuurders hier in gesprek over goederenvervoer door de regio en bijbehorende dilemma’s zoals de Noordtak en verduurzaming van de binnenvaart.

De regio presenteert zich

Het bezoek aan het ministerie Binnenlandse Zaken (BZK) stond in het teken van het verstedelijkingsakkoord en de regiodeal. Het ministerie lichtte nieuwe beleidsplannen toe om integraal met de regio te kunnen samenwerken. Vanuit het Rijk is er veel waardering voor de regionale aanpak van de woningbouwopgave. Carol van Eert, voorzitter verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, bepleitte de noodzaak tot investeringen in wonen, landschap, economie en bereikbaarheid

Samenwerking regio en Rijk

Bij het bezoek aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voerde de delegatie gesprekken over betere samenwerking tussen regio en Rijk op twee onderwerpen: energie en ruimte voor economie. Ahmed Marcouch presenteerde als voorzitter van The Economic Board de regionale opgaven, waarna verder gesproken werd over investeringen in campussen, clusters en human capital. Dimitri Horsthuis-Tangelder presenteerde als bestuurlijk opdrachtgever RES de belangrijkste uitdagingen van de regio als het gaat om de Regionale Energie Strategie, warmte, energie-inkoop en energy hubs. Uit de gesprekken blijkt dat de ministeries nog beter op de hoogte willen zijn over de regionale uitdagingen, dat ze de regio wil helpen de weg te wijzen richting het klimaatfonds en dat het ministerie aan de slag wil met energyhubs en het stimuleren van duurzame warmte in de regio.

De relaties met het Rijk werden nog meer aangehaald tijdens het diner, vlakbij het Plein en de Tweede Kamer. Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie), Erik Haverkort (Tweede Kamerlid), Hawre Rahimi (Tweede Kamerlid), Maarten Schurink (secretaris-generaal BZK), Ad Schoof (ministerie LNV) en Christel Mourik (directeur MRDH) spraken de regionale delegatie toe. De gasten gaven aan anders naar de regio te zijn gaan kijken, omdat opvalt dat de regio meer met één gezicht en één verhaal richting de ministeries optreedt.

Naast het mooie programma dat nauw aansluit bij de ambities van de regio, heeft de regioreis ook voor veel onderlinge ontmoeting tussen (nieuwe) bestuurders gezorgd. Na twee intensieve dagen concludeerden de deelnemers: op naar een regiodeal voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!