Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Meer over Verstedelijkingsstrategie

Lees op deze pagina meer over de Verstedelijkingsstrategie, zoals wat we over vijf jaar bereikt willen hebben en hoe de periode 2023-2025 er concreet uitziet. Ook zijn onderaan deze pagina meer achtergronddocumenten te vinden.

Wat we willen bereiken - over vijf jaar:

  • werken wij gebiedsgericht en/of centraal vanuit majeure opgaven aan de Verstedelijkingsstrategie en zijn de ambities voor de verstedelijkingsopgave op elkaar afgestemd.
  • bestaat er een structureel ruimtelijk overleg voor de zes deelgebieden en een koppeling met lokaal omgevingsbeleid.
  • in de deelgebieden zijn nieuwe (grote) woningbouwlocaties voor de periode 2030-2040 integraal onderzocht en hebben wij de ruimtelijke opgave van de vier bouwstenen in beeld.

 

  • zijn ruimtelijke dimensies inzichtelijk via het interactief
    dashboard Integrale ruimtelijke ontwikkeling.
  • zijn de majeure opgaven uit het in 2022 gesloten Verstedelijkingsakkoord tot verdere uitvoering
    gekomen met behulp van Rijk en provincie. 
  • is er exposure gegenereerd over toekomstbestendige verstedelijking in de Groene Metropoolregio.

Over de periode 2023-2025

In 2023 en verder gaan wij in een langjarige samenwerking aan de slag met het realiseren van de verstedelijkingsopgave zoals die staat beschreven in de Verstedelijkingsstrategie ANF. Het Verstedelijkingsakkoord, met daarin afspraken over realisatie en samenwerking met bijbehorende uitvoeringsgelden, is daarbij leidend. De periode 2023-2025 staat in teken van met de partners uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda. Hiervoor blijven de gebiedsuitwerkingen het vertrekpunt.

Gebiedsuitwerkingen

Het college heeft ingestemd met de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie’. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gebruikt om een gebiedsuitwerking te maken. Hierin komt te staan hoe de landschaps- en woningbouwplannen concreet gestalte kunnen krijgen. De gebiedsuitwerking is een volgende stap op weg naar de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. De gemeenten - die zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de ruimtelijke ordening - bepalen uiteindelijk hoe de landschaps- en woningbouwplannen handen en voeten krijgen.