Projecten

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

De Verstedelijkingsstrategie richt zich op de langetermijnplanning van toekomstige woon- en werklocaties tot 2040. Deze strategie laat zien hoe de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de groei van landschap, wonen, economie en mobiliteit goed vorm geeft. Ook helpt de strategie de daarvoor benodigde investeringen te vinden. Partners die hierbij betrokken zijn, zijn de Rijksoverheid (ministeries van BZK en IW, LNV en EZK), de provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de regio Foodvalley en de 26 gemeenten in de beide regio’s.

Ondertekening Verstedelijkingsakkoord

Op basis van de Verstedelijkingsstrategie wordt eind 2021 het Verstedelijkingsakkoord getekend. Hierin staan de samenwerking, voorwaarden en (financiële) rolverdeling van de partners beschreven. Ook vragen de Verstedelijkingsstrategie en het Verstedelijkingsakkoord om een borging van de afspraken in het lokale en provinciale omgevingsbeleid. Daarom assisteert de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gemeenten bij de vertaling van de uitgangspunten van de Verstedelijkingsstrategie- en akkoord naar ruimtelijk beleid, zoals omgevingsvisies. We gaan hierover het gesprek met de gemeenten aan en dragen hierdoor bij aan concreet beleid.

Procesplanning 2022

Het jaar 2022 staat in het teken van twee belangrijke mijlpalen: het sluiten van het Verstedelijkingsakkoord ANFV en de uitwerking en vaststelling van de gebiedsuitwerkingen. Lees meer hierover in onze procesplanning 2022.Gerelateerde opgaven