Opgave

Regisseur Huisvesting voor aandachtsgroepen stelt zich voor

Bouke Scheerder is de regisseur van het Rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen'. Vanuit deze rol werkt hij aan een beter woonaanbod voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Denk aan statushouders, ouderen en mensen met een medische urgentie. Wat gaat hij als regisseur voor deze opgave van de Woondeal betekenen?

Bouke 2

Over gemeentegrenzen heen

“Gemeenten zijn de regisseur in de brede maatschappelijke opgave om een ‘thuis voor iedereen’ te realiseren. Regisseren betekent echter niet alles zelf initiëren en uitvoeren. Ik houd mij als regisseur vanuit de Groene Metropoolregio bezig met het samenbrengen van publieke en private partners zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgkantoren en organisaties voor zorg en welzijn. Die verschillende domeinen gaan over gemeentegrenzen heen, dus werken we ook op regionaal niveau samen.”

Woonzorgvisie

Bouke zet zich in voor een gezondere woningmarkt in de hele regio. “Iedere gemeente is verplicht een woonzorgvisie op te stellen. Als regio geven wij hier in de regionale woonvisie bouwstenen voor. Deze visie, die we in 2023 opstellen, wordt voor iedere gemeente verplicht. Hierin staan regionale prestatieafspraken over de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen en ieders aandeel hierin. De visie vormt hiermee een belangrijke basis om samen in actie te komen om de groeiende groep ouderen, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten, statushouders en dak- en thuislozen voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften.”

Meer over Huisvesting voor aandachtsgroepen?

Voor vragen of het komen tot een regionale woonzorgvisie kun je terecht bij Bouke Scheerder, via bouke.scheerder@groenemetropoolregio.nl of 06-57327250.