Woningbouw

Projecten

Flexpool

De tweede tranche flexpool vanuit Woondeal Arnhem-Nijmegen is gestart! Deze flexpool wordt uitgevoerd door adviesbureaus Arcadis en Over Morgen. Op deze pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden voor ondersteuning uit de flexpool. Ook kunt u een woningbouwproject in uw gemeente aanmelden. 

Over de Woondeal

In de regio Arnhem-Nijmegen is in 2020 een Woondeal ondertekend door het Rijk, de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Groene Metropoolregio. Het doel van de Woondeal is het versnellen van de woningbouw in de regio. In de Woondeal zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

 • Tot 2025 realiseren we 20.000 woningen. Dit zijn er 5.000 meer dan gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren;
 • 50% van de woningen behoort te vallen in het betaalbare segment;
 • Partijen spannen zich in voor minimaal 25% circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulaire bouw ontwikkelen;
 • We gaan (flexibele en tijdelijke) woningen versneld realiseren.

Over de flexpool

Om de woningbouw te versnellen is een flexpool ingericht. Deze flexpool bevat mensen met expertise in het fysieke/ruimtelijke domein. Zij adviseren gemeenten met specialistische kennis om vraagstukken ‘vlot te trekken’. Deze regeling is gericht op korte adviestrajecten waarmee knelpunten in complexe gebiedsontwikkelingen weggenomen worden en woningbouw kan worden versneld.

Multidisciplinair

De flexpool is multidisciplinair en bevat mensen met de volgende expertises:

 • Procesmanagement
 • Planeconomie, financiering en transformatie
 • Samenwerking, tenderen en aanbesteden, contractvormen en juridisch
 • Participatie, RO en plan- en gebiedsontwikkelingsproces
 • Ontwerp, stedenbouw, landschap architectuur
 • Duurzaamheid, circulariteit, natuur en milieu
 • Flexwonen
 • Mobiliteit

De experts uit het netwerk brengen met hun extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang. Door nieuwe, innovatieve oplossingen voor problemen te bieden, krijgen processen een boost en leiden deze oplossingen meteen tot nieuwe kennis.

Meer informatie over de flexpool.

Logo Arcadis
Logo Over Morgen

Aanmelden flexpool

Werkt u voor één van de achttien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen? Dan nodigen wij u uit om uw project aan te melden voor de flexpool. Vul hiervoor onderstaand formulier in. Lees hier de aanvullende informatie over het proces en selectie van de flexpool. Voor vragen kunt u mailen naar flexpool@groenemetropoolregio.nl.

Basisgegevens
Indien onzeker: bandbreedte aangeven.
Omschrijving project

Benoem de volgende punten:
- Locatie (graag kaart plangebied bijvoegen)
- Kenmerken (o.a. type woningen, concept)
- Status planvorming (hard/zacht, laatste stand van zaken)
- Fasering
- Actoren
- Hoe draagt het project bij aan doelstellingen Woondeal (o.a. ook circulariteit, duurzaamheid)

Kaart plangebied
Omschrijving knelpunten

Benoem de volgende punten:
- Welke knelpunten ervaart u om de versnelling in gang te kunnen zetten?
- Waarom lukt het op dit moment niet om te versnellen met dit project?
- Wat is de rol van de verschillende actoren?

Wat is er nodig om dit knelpunt op te lossen?

Denk aan de volgende punten:
- Benodigde oplossing om te versnellen
- Benodigde actie van actoren (waaronder ook uw gemeente)
- Benodigde middelen

Inzet flexpool

Denk aan de volgende punten:
- Welke expertise uit de flexpool wordt gevraagd?
- Hoe kan de flexpool bijdragen aan de oplossing voor versnelling?
- Welke concrete en richtinggevende stappen dragen bij aan het versneld kunnen realiseren van de ambitie?
- Welke fasering kan hierin eventueel worden aangebracht?

Resultaat

Denk aan de volgende punten:
- Wat zou een succesvolle inzet van de flexpool betekenen voor dit project?
- In hoeverre leidt inzet tot een versnelling?
- Hoeveel sneller zal dit leiden tot de realisatie van woningen?

Inzet flexpool

Benoem de volgende punten:
- Hoeveel dagen aan inzet verwacht u van de flexpool nodig te hebben (grove schatting)?
- Per wanneer zou u uiterlijk inzet van de flexpool nodig hebben (urgentie)
- Heeft u dit project nog voor andere subsidies aangemeld, en zo ja welke?

 Gerelateerde opgaven