Knooppunt Velperbroek van boven

Bibliotheek

Bestuursakkoord en Investeringsagenda

De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de kracht van de regio beter benutten. De partijen hebben op 3 februari 2022 een Bestuursakkoord en Investeringsagenda ondertekend, waarmee zij zich langdurig inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy, in balans met de groene kwaliteiten.

Regionale agenda

Op 15 september 2021 heeft het algemeen bestuur de regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld. De agenda maakt helder wat we over vijf jaar willen bereiken en maakt dit concreet voor 2022. Met onze achttien gemeenten gaan we samenwerken aan de koers van onze regio: een vitale en ontspannen leefomgeving die veerkrachtig is als het om klimaat en energie gaat en waarin we breed inzetten op een circulaire economie.

Structuur opgaven

Iedere opgave heeft zijn eigen bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur. 

Visiedocument

Dit is het visiedocument opgesteld door de stuurgroep Versterking regionale samenwerking in september 2020.

Financiën

De achttien deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage per inwoner voor het regiobureau. De bijdrage voor 2021 bedraagt €2,50 en is voor 2022 onveranderd. De gemeenten worden uitgenodigd om in te tekenen op de vijf integrale opgaven die in de regionale agenda zijn opgenomen. Elke opgave beschikt over een eigen begroting. Deze maken onderdeel uit van de begroting van de Groene Metropoolregio.

Daarnaast is de Groene Metropoolregio belast met de subsidiëring van The Economic Board. De colleges van de deelnemende gemeenten hebben deze bevoegdheid overgedragen aan de Groene Metropoolregio. De door The Economic Board gevraagde jaarlijkse subsidie is € 1,00 per inwoner voor de periode 2021-2025.

De door het regiobestuur vastgestelde financiële verordeningen vindt u op www.overheid.nl

2022

2021